Chránená dielňa
Spravte si u nás objednávku

PPS One je chránená dielňa uznaná ÚPSVaR. Nákupom u nás sa vyhnete pokute za nezamestnanie ZŤP.

Náhradné plnenie

Náhradné plnenie podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je:

1. Zadávať zákazky chránenej dielni

Podľa § 64 horeuvedeného zákona môže zamestnávateľ zadávať zákazky na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku chránenej dielni vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4, čo predstavuje za rok 2010 sumu 780 €.

2. Odoberať výrobky alebo služby z chránenej dielne

Výrobky alebo služby je možné odoberať od chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, akým je chránená dielňa PPS One. Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona, ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobrané výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť v hodnote 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4, čo predstavuje za rok 2010 sumu 780 €.

Výkričník

Neplatca DPH započítava do ceny zákazky alebo do ceny odobratých výrobkov alebo služieb z chránenej dielne aj daň z pridanej hodnoty.
Platca DPH nezapočítava do ceny zákazky alebo do ceny odobratých výrobkov alebo služieb z chránenej dielne daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3. Zaplatením odvodu ÚPSVaRu

Podľa § 65 zákona je každý zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva ZŤP osoby, a ani nezadáva zákazky či neodoberá výrobky alebo služby od chránenej dielne povinný zaplatiť odvod ÚPSVaRu vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 (za jedného občana je odvod 877 €).