Chránená dielňa
Spravte si u nás objednávku

PPS One je chránená dielňa uznaná ÚPSVaR. Nákupom u nás sa vyhnete pokute za nezamestnanie ZŤP.

Chránená dielňa

Chránená dielňa

Pri vzniku chránenej dielne PPS One stála myšlienka integrovať ťažko zdravotne postihnuté osoby do bežného života, dať im prácu, ktorá naplní ich zmysel života a podstatu bytia.

Naši zamestnanci sa venujú práci, ktorá ich baví, a ktorú by na otvorenom trhu práce nezískali. Predmetom podnikania chráneného pracoviska PPS One je:

Prečo využiť naše služby?

Chránená dielňa

Zamestnávateľ (fyzická osoba, právnická osoba, samosprávny celok), ktorý zamestnáva počas roka najmenej 20 zamestnancov, je podľa platného § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za rok v termíne do 31.03. toho roku na tlačive predpísanom ústredím ÚPSVaR.

V prípade, že zamestnávateľ z rôznych dôvodov nemôže alebo nechce zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, tento zákon mu umožňuje plniť povinný podiel náhradným plnením.Postavenie chráneného pracoviska PPS One

Štatút chránenej dielne PPS One